CVD 다이아몬드코팅 > 제품소개

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

제품소개

Tools CVD 다이아몬드코팅

페이지 정보

작성자 BK테크닉스 댓글 0건 조회 2,261회 작성일 19-05-14 09:10

본문

product_tool_0402.jpgproduct_tool_0401.jpg
제품명
CVD 다이아몬드코팅
용도
세라믹, 그라파이트, 알루미늄등 비금속, 비철금속등.
제품특징
가공조건 (황삭, 정삭)에 따라 두께, 막질을 (MCD, NCD) 선정해야 합니다.

Diamond Coated, Ball End Mills

Model No. Cutting Diameter
ΦD
Length of cut
(l)
Shank Diameter
(D₂)
Overall Length
(L)
Corner R Flute
B2-030103-45 1 3 3 45  2
B2-030209-45 2 9 3 45  2
B2-060212-70 2 12 6 70  2
B2-030312-50 3 12 3 50  2
B2-060315-70 3 15 6 70  2
B2-040414-60 4 14 4 60  2
B2-040420-80 4 20 4 80  2
B2-060620-60 6 20 6 60  2
B2-080820-70 8 20 8 70  2
B2-101025-70 10 25 10 70  2
B2-121250-150 12 50 12 150  2
B2-141435-80 14 35 14 80  2
B2-161635-80 16 35 16 80  2

Diamond Coated, Flat End Mills

Model No. Cutting Diameter
ΦD
Length of cut
(l)
Shank Diameter
(D₂)
Overall Length
(L)
Corner R Flute
F2-030103-45 1 3 3 45  2
F2-040103-50 1 3 4 50  2
F2-040206-60 2 6 4 60  2
F2-030209-45 2 9 3 45  2
F2-040310-50 3 10 4 50  2
F2-060310-60 3 10 6 60  2
F2-030312-50 3 12 3 50  2
F2-060412-60 4 12 6 60  2
F2-040414-60 4 14 4 60  2
F2-050530-80 5 30 5 80  2
F2-060530-80 5 30 6 80  2
F2-060610-60 6 10 6 60  2
F2-060615-60 6 15 6 60  2
F2-060620-60 6 20 6 60  2
F2-060630-60 6 30 6 60  2
F2-080820-70 8 20 8 70  2
F3-080840-100 8 40 8 100  3
F2-101020-70 10 20 10 70  2
F2-101025-70 10 25 10 70  2
F2-141430-100 14 30 14 100  2
F2-141435-80 14 35 14 80  2
F2-161635-80 16 35 16 80  2

Diamond Coated, Corner Radius

Model No. Cutting Diameter
ΦD
Length of cut
(l)
Shank Diameter
(D₂)
Overall Length
(L)
Corner R Flute
F2-06(5.26)10-50 (R0.5) 5.26 10 6 50 0.5 2
F2-101011-70 (R1) 10 11 10 70 1 2
F2-121225-80 (R2) 12 25 12 80 2 2
F2-121225-80 (R3) 12 25 12 80 3 2

Diamond Coated, Inserts

Model No.
APKT APKT1604PDER SCGT SCGT09T302
CCGT CCGT060202 SCGT09T304
CCGT060204 SCGT09T308
CCGT060208 SCGT120404
CCGT09T304 SCGT120408
CCGT120402 TCGT TCGT090202
CCGT120404 TCGT090204
DCGT DCGT070202 TCGT110202
DCGT070204 TCGT110204
DCGT070208 TCGT16T302
DCGT11T302 TCGT16T
DCGT11T304 TCMT TCMT220404
DCGT11T308 TEEN TEEN43R - 02R
RCGT RCGT1003M0 TEEN43R - 2R
RCGT0602M0 TPGN TPGN160312
RCGT10T3M0 VBGT VBGT110302
RCGT0803M0 VBGT110304
RCGT1204M0 VBGT160402
VBGT160404
VBGT130302